top of page

https://www.permanent-makeup-academy.online/agb-schulungen

AGB Regulamin szkoleń

Organizatorem kursów i szkoleń jest firma Vip Beauty Studio Permanent Make Up Art Dane Firmy 

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:

 • Uczestnik rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu;

 • Zgłoszenie rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT ((nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności).

 • Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

Organizator kursu / szkolenia

Organem prowadzącym placówkę oraz organizatorem kursu/szkolenia jest firma Vip Beauty Studio Permanent Make Up Art , adres Münchenerstr 248 , 'Iingolstadt Bawaria działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w  Niemczech .

Informacje ogólne

Kursy skierowane są do osób chcących podnieść swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Prowadzone szkolenia umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Uczestnik kursu/szkolenia

Uczestnikiem kursu jest każda osoba, która bierze udział w szkoleniu. Uczestnik dokonuje wpłaty zadatku za kurs w wysokości 200 € w przypadku Masterclass i 400 € w przypadku szkolenia podstawowego  na podany numer konta , do 5 dni roboczych od dnia zapisania się na szkolenie.

Oferta kursu/szkolenia

Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie https://www.szkolenia-pmu.de

 Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu, bądź odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych Uczestników. W takim wypadku Organizator proponuje nowy termin kursu lub dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot, w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe.

Rezygnacja z udziału w kursie/szkoleniu

Uczestnik, który zgłosił się na kurs może od niego odstąpić bez podania przyczyny najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem zajęć, informując Organizatora o rezygnacji mailowo lub telefonicznie. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Zadatek za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi.
Jeśli rezygnacja następuje na prośbę Uczestnika, w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć, zadatek nie podlega zwrotowi.

Zmiana terminu kursu/szkolenia

W przypadku, gdy kurs nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin lub zwrot 100% opłaty za kurs. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator zobowiązuje się bezzwłocznie zwrócić cały zadatek na konto Uczestnika kursu.
Uczestnik ma prawo do zmiany terminu kursu najpóźniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przeciwnym razie zadatek nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na nowy termin szkolenia.

Zmiana wykładowcy

Organizator ma prawo zmienić Szkoleniowca prowadzącego szkolenie z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania Uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego Trenera. Zmiana Wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za kurs przez Uczestnika.

Cena kursu/szkolenia i warunki płatności

Cena obejmuje: koszt kursu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek. Na szkoleniu jedno lub kilkudniowym trwającym dłużej niż 6 godzin zegarowych Organizator zapewnia ciepły posiłek.

Reklamacje

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakończenia kursu. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Vip Beauty Studio swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia kursów/szkoleń zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Zasady uczestnictwa w kursach/szkoleniach

 1. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.

 2. Uczestnik kursu ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia

 3. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom kursu i prowadzącemu szkoleniowcowi, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.

 4. Na terenie obiektu Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

 5. Organizator nie odpowiada za wniesiony przez Uczestników na salę szkoleniową sprzęt jak np. telefony, tablety, laptopy, smartwatches itp. Używanie tego rodzaju urządzeń jest na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność właściciela.

 6. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu poprzez filmowanie i fotografowanie, na których Uczestnik może być widoczny. Dokumentowanie szkoleń w powyższych formach może mieć charakter promocyjny firmy i oferty w prasie i Internecie.Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z programem nauczania i harmonogramem.

 8. Szkolenia u Organizatora prowadzone są przez kosmetyczki/kosmetologów i nie nadają uprawnień do wykonywania określonych zabiegów. Uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności z danego zakresu.

 9. Podstawą do wydania certyfikatu jest spełnienie łącznie następujących wymagań: 100% obecności na zajęciach realizowanych zgodnie z programem nauczania, aktywny udział w szkoleniu, pozytywny wynik egzaminu z wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zgodnie z programem kursu trener ocenia wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne na podstawie sposobu przygotowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego/kosmetologicznego w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego. Szkoleniowiec ma prawo odmówić wydania zaświadczenia i certyfikatu/dyplomu w przypadku nie spełnienia warunków zaliczenia.

 10. Każde szkolenie zakończone wynikiem pozytywnym potwierdzone jest uzyskaniem zaświadczenia i certyfikatu/dyplomu. 

 11. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom.

 12. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, miejsce urodzenia, pesel) traktowane są jako informacje poufne. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących oferty firmy w postaci elektronicznej bądź telefonicznej. Wszelkie informacje pojawiające się w trakcie realizacji umowy objęte są klauzulą poufności przez wszystkie strony uczestniczące w realizacji umowy.

AGB

bottom of page